FAQ

Veel gestelde vragen

Nee. Een deel van de Kagerzoom was tot voor kort van de Provincie Zuid-Holland. Die droeg het gebied over aan de gemeente Teylingen. Voorwaarde is dat de gemeente de natuur(beleving) en de recreatie in het gebied verbetert en versterkt, met name voor mensen uit de stad. Ook moeten initiatieven bijdragen aan een betere verbinding tussen Leiden en haar landelijke omgeving, waaronder Kagerzoom. De ambitie van de IJsclub voor het realiseren van een skeelerbaan – die door de gemeenteraad van Teylingen worden ondersteund – sluit niet aan bij deze uitgangspunten. Het gebied dat de IJsclub gebruikt, maakt daarom geen deel uit van het plangebied Kagerzoom.

Bij de overdracht van de provinciale gronden is afgesproken om de biodiversiteit en recreatieve mogelijkheden van de Kagerzoom te versterken. Zo kan niet alleen waarde aan het gebied worden toegevoegd, maar kan door het maken van een toekomstbeeld en beheerplan, deze kwaliteit ook vastgehouden worden. We maken het toekomstbeeld en beheerplan samen met bewoners, deskundigen en belangengroepen.

Ja. Gemeente Teylingen heeft een samenwerkingsovereenkomst Leidse Ommelanden gesloten met Leiden, Kaag en Braassem, Zoeterwoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk. Teylingen draagt met projecten op haar grondgebied bij aan een aantrekkelijke, bio diverse en gezonde leefomgeving inde Leidse regio waar met name de bewoners uit Leiden dagelijks van kunnen genieten.

De gemeente Teylingen is grondeigenaar van het gebied waar de ontwikkeling betrekking op heeft. Een deel van die grond ligt binnen de gemeentegrens van de gemeente Leiden. Leiden is voor die grond dan ook bevoegd gezag voor plannen of werkzaamheden waarvoor een vergunning nodig is zoals het rooien van bomen. Dat soort plannen moet aangevraagd of getoetst worden door de gemeente Leiden.

De werkgroep van ca 40 “kenners en gebruikers uit het gebied” kwam op twee manieren tot stand:

1. In de enquête gaven 280 mensen aan deel te willen nemen aan een vervolgsessie. Daarvan zijn willekeurig 25 mensen geselecteerd en uitgenodigd. 2. Vertegenwoordigers van onderstaande partijen deelden tijdens een verkenningsfase hun gebiedskennis en gaven aan graag te willen meedenken en meewerken.

-Wijkvereniging Merenwijk
-Stichting Broek- en Simontjespolder
-IJsclub
-Golfclub
-Pachtende boer Broek en Simontjespolder
-Molenaar
-Vogelwerkgroep
-Kinderboerderij
-Denktank Biodiversiteit
-Vereniging betrokken Teylingers
-Gemeente Leiden
-Provincie Zuid-Holland

Uit de enquête en straatinterviews ontstond een globaal beeld van behoeften, kansen en bedreigingen voor de Kagerzoom. Een afvaardiging van stakeholders en belanghebbenden gebruikte alle verzamelde kennis en ideeën om tot een ontwikkelrichting te komen. Dat gebeurde in een werkatelier. De gemeente verwerkte de resultaten in een globale visie (de brochure ‘Kagerzoom – Levend landschap’). Die presenteerden we op 23 januari 2018 aan geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden. Denkt u ook mee? Tot 1 maart kunt u reageren via het reactieformulier.

De brochure beschrijft de globale visie. Die is op 23 januari 2018 toegelicht is tijdens de presentatie aan geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden. De brochure beschrijft een kern, gevoel en sfeer. Het beschrijft in welke behoeften de Kagerzoom kan voorzien, welke doelgroepen er hun hart kunnen ophalen en hoe het zich kan onderscheiden van andere gebieden in de buurt.  De foto’s in de brochure zijn ter illustratie. Op de brochure kunt u tot 1 maart reageren met tips (wat kan beter) en tops (zo willen we het!) geven. Die gebruikt de gemeente om de globale visie verder uit te werken. Zie ook planning.

 

Op de Kagerzoom ligt een lange dijk. Die loopt parallel aan de Merenwijk in Leiden. De dijk is in de jaren ‘70 aangelegd. Zo werd de Merenwijk – die toen ook gebouwd werd – met een groene buffer gescheiden van het recreatiegebied. Ook werd zo de overgang van stad en land op een natuurlijke manier gemarkeerd. De dijk scheidt het water aan weerszijden. De dijk had en heeft geen waterkerende functie. In principe mag de dijk dus verlaagd worden, beplant worden, er mag meubilair geplaatst, gewandeld worden, etc.
Dat kan mogelijkheden bieden voor zowel extra natuurontwikkeling en –beleving, als voor extra beweegruimte en een betere infrastructuur. Zodat bezoekers elkaar minder in de weg lopen.
Dat wil niet zeggen dat ook gaat gebeuren, of overal gaat gebeuren. In goed overleg met aanwonenden willen we de dijk bekijken. Niet de dijk in zijn geheel, maar per stuk en in relatie met de omgeving.
De foto op pagina 10 van de brochure geeft dus een indruk van hoe een deel van de dijk er uit zou kunnen zien op een plek ver van de woningen. Het is bedoeld als inspiratie voor het gesprek. 

Nee.  Een gezonde populier, wordt net als andere gezonde bomen, niet gerooid. Als eigenaar van bomen op openbaar terrein heeft de gemeente Teylingen een zorg- en instandhoudingsplicht. De gemeente inspecteert de populieren op de dijk en moet maatregelen nemen als ze ziek zijn of voor onveilige situaties zorgen. Denk aan het snoeien van dood hout of het verdunnen van populieren zodat ze niet omwaaien. Een populier heeft, net als elke andere soort, een bepaalde levensverwachting en eigenschappen. Hierop stemt de gemeente haar werkzaamheden af in een beheerplan. Nu en in de toekomst moet de gemeente ook iets met de populieren op de dijk.  De gemeente houdt daarom – in zowel het ontwikkelplan als in het beheerplan – rekening met de levensduur van de populieren. Dat betekent toewerken naar een nieuwe situatie die uitgaat van passende compensatie voor elke populier op de dijk. 

Met de vertegenwoordigers van de hondenbezitters vindt apart een gesprek plaats waarin zij gevraagd worden te reageren op de globale visie in de brochure. De wensen en mogelijkheden voor het hoe, waar en wanneer loslopen komen daar aan de orde.

Naarmate het proces vordert kunnen we steeds concreter inschatten welke stappen we wanneer nemen en wanneer formele besluitvorming plaatsvindt. Als blijkt dat voor het realiseren van het toekomstplan een bestemmingsplanwijziging en/of omgevingsvergunning nodig is, dan starten we een formele inspraak- en bezwaarprocedure. De gemeente communiceert hierover via de gebruikelijke kanalen en via deze website.

Staat uw vraag er niet bij?
Neem dan contact met ons op.