Planning

Naarmate het proces vordert kunnen we steeds concreter inschatten welke stappen we wanneer nemen en wanneer formele besluitvorming plaatsvindt. De globale planning vindt u hieronder.

Uw contactpersoon
Indien u een individueel belang heeft en nog afstemming wenst waar het gaat om de uitvoering van werkzaamheden kunt u contact zoeken met de toezichthouder/ directievoerder Rien Koopmans. Hij is per email bereikbaar via het contactformulier op de website.

2014-2015   INITIATIEF

  • Gemeente Teylingen neemt de Kagerzoom over van de Provincie Zuid-Holland.

2016-2018   CONCEPT

2019   UITVOERING

  • Uitwerken bestek en tekeningen – januari 2019
  • Uitvoeren onderzoeken – januari, februari 2019
  • Vergunningenprocedures – maart, april 2019
  • Aanbesteding en gunning – mei, juni 2019
  • Uitvoering – september tot en met november 2019

Besluitvorming, formele inspraak- en bezwaarprocedure
Voor het plan Kagerzoom is geen bestemmingsplanwijziging nodig. De ingrepen scheppen betere voorwaarden voor natuurontwikkeling en voor extensief recreatief gebruik en geven daarmee verder invulling aan de bestemming.
In die zin is er geen besluit nodig. Wel is naar verwachting voor een aantal activiteiten omgevingsvergunning nodig. Daarvoor starten we een formele bezwaarprocedure. De gemeente communiceert hierover via de gebruikelijke kanalen en via deze website.

Communicatie
Actuele informatie over de ontwikkeling vindt u op deze website. Afhankelijk van het proces en de aard van het nieuws wordt het algemeen publiek geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen.