Planning

Naarmate het proces vordert kunnen we steeds concreter inschatten welke stappen we wanneer nemen en wanneer formele besluitvorming plaatsvindt. De globale planning vindt u hieronder.

2014-2015   INITIATIEF

  • Gemeente Teylingen neemt de Kagerzoom over van de Provincie Zuid-Holland.

2016-2018   CONCEPT

2018-2019   UITVOERING

  • (indien van toepassing) Formele beslis-, inspraak- en bezwaarmomenten op uitgewerkt plan/vergunningen (zie alinea hieronder).
  • De gemeente vertaalt het uitgewerkte plan naar ontwerp, bestek en tekeningen, beheerplan, beheerafspraken, overeenkomsten etc.
  • Afspraken met beheerders en exploitanten.
  • Starten uitvoer initiatieven.

Formele inspraak- en bezwaarprocedure
Blijkt dat voor de realisatie van het toekomstplan een bestemmingsplanwijziging en/of omgevingsvergunningen nodig zijn, dan wordt een formele inspraak- en bezwaarprocedure gestart. Zodra dit van toepassing is, communiceert de gemeente hierover via de gebruikelijke kanalen en via deze website.

Communicatie
Actuele informatie over de ontwikkeling vindt u op deze website. Afhankelijk van het proces en de aard van het nieuws wordt het algemeen publiek geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen.