Uitvoering plannen Kagerzoom

Werkzaamheden Kagerzoom
In 2018 is samen met omwonenden, een plan  gemaakt voor de Kagerzoom.

Eind oktober start de uitvoering van Fase 2 van het aangepaste plan. De werkzaamheden tijdens fase 2 bestaan uit:
-> plaatsen van vlonders en afrasteringen
-> aanleg natte natuur
-> plaatsen vogelkijkwand en aanleg steiger
-> herstelwerk oud meubilair

Download een kaart met de werkzaamheden Kagerzoom 2e fase.
Lees verder en bekijk de artist impressions van de Strengen en Tengnagel.

In april en mei 2020 vond de uitvoering van het Fase 1 van het aangepaste plan plaats. Fase 1 bestaat uit:
-> het verleggen van het fietspad
-> afgraven en verflauwen van een aantal natuurvriendelijke oevers
-> vervangen en verplaatsen van dierenweide
-> aanleg nieuwe weide voor schapen rondom de molen

Download een kaart met de werkzaamheden Kagerzoom 1e fase.

Voor een deel van deze werkzaamheden is een vergunning nodig.

Achtergrond informatie
Het project Kagerzoom is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden. Dit door gemeente Leiden getrokken programma richt zich op toename van recreatie in het groen, op het behoud van de biodiversiteit en op de ontwikkeling en het behoud van waardevolle en aantrekkelijke (agrarische) landschappen om daarmee het toeristische imago van de Leidse regio te versterken. De gemeente Teylingen heeft ter invulling van deze doelen de Kagerzoom overgenomen van de provincie.

Op 6 december 2018 presenteerde de gemeente Teylingen het uitgewerkte plan voor de Kagerzoom. Het plan betreft de uitwerking (definitief ontwerp) en het eindresultaat van een uitgebreid participatief proces. De stappen die daarbij doorlopen zijn vindt u terug op deze website.

Het ontwerp is op de website gezet en gepresenteerd tijdens een inloopavond waarvoor huis-aan-huis uitgenodigd is in onder andere de Merenwijk. Bezoekers van de inloopavond leken zich over het algemeen te herkennen in de plannen en kregen de mogelijkheid ook schriftelijk te reageren.

Ingekomen reacties richten zich met name op de mate van ingrijpen op de Strengen, op de inzet van ossen als begrazing van de Strengen en op de zonering en regels voor honden. Naar aanleiding van de reacties heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden en de reacties zijn gemotiveerd beantwoord. De reacties hebben niet meer geleid tot aanpassing van het ontwerp.

Samen ontwikkelen
Grondeigenaren en vele andere gebruikers en belanghebbenden hebben belang bij de toekomst van de Kagerzoom. De kwaliteitsimpuls voor dit gebied slaagt alleen, wanneer zij meedenken en meedoen. Daarom raadpleegde de gemeente Teylingen deze partijen met hulp van enquêtes en/of straatinterviews. Zo ontstond een globaal beeld van behoeften, kansen en bedreigingen voor de Kagerzoom. Een afvaardiging van stakeholders en belanghebbenden gebruikte alle verzamelde kennis en ideeën om tot een ontwikkelrichting te komen. Dat gebeurde in een werkatelier. De gemeente verwerkte de resultaten uit het werkatelier tot een ontwikkelplan. Dat presenteerden we in januari 2018 aan alle geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden. Iedereen kreeg tot 1 maart 2018 de gelegenheid gesteld op het plan te reageren. Deze feedback is verwerkt tot een ontwerp. Op dit ontwerp kon van 30 november t/m 14 december 2018 worden gereageerd. Hier vindt u de kaart zonering hondenuitlaatgebiedaatgebied. Op 6 december 2018 was een informatieavond. Reacties worden meegenomen in de uitwerking naar een definitief en technisch ontwerp. Zo kreeg het toekomstplan stap voor stap vorm. De uitvoering startte in april 2020.

HET ONTWERP
Op het ontwerp is een zwarte stippellijn te zien. Deze stippellijn geeft de plangrens aan wat betekent dat alleen die delen worden uitgevoerd. Overige delen worden niet uitgevoerd omdat gemeente Leiden uiteindelijk besloot niet mee te betalen aan de uitvoering van de Kagerzoom. De gemeente Teylingen heeft daarom destijds besloten om niet het gehele ontwerp uit te voeren. De focus ligt op inrichting, beheer en daarmee de ontwikkeling van hogere natuurwaarden, voor beleving van de Kagerzoom (als onderdeel van het Rondje Kaag), voor het comfort en de veiligheid van de recreant en voor het minimaliseren van risico’s voor de golfclub.

TECHNISCHE UITWERKING
Geheel 2019 heeft in het teken gestaan van de technische uitwerking, het uitvoeren van onderzoeken, afstemmen met het Hoogheemraadschap en het opstellen van bestek en tekeningen. Er zijn archeologische onderzoeken, ecologische en bodem technische (milieu) onderzoeken uitgevoerd. Daarbij is uitgangspunt geweest dat indien vervuiling of archeologische waarden worden aangetroffen, geen werkzaamheden worden verricht. Op een aantal plekken is PFAS in de bodem aangetroffen, dat betekent dat daar oevers niet flauw worden afgegraven om een gevarieerde oevervegetatie te ontwikkelen.

De laatste onderzoeken zijn pas uitgevoerd na de gunning van de werkzaamheden aan de aannemer. Met betrekking tot de stikstofproblematiek dienen tegenwoordig Aerius berekeningen uitgevoerd te worden. Voor deze berekening is inzicht nodig in de inzet van het materieel van de aannemer. Omdat deze berekening onderdeel is van de vergunningverlening, duurt dit traject langer dan gehoopt. Dat betekent dat de vergunningplichtige onderdelen (voornamelijk ontgravingen ten behoeve van de ontwikkeling van natuurdoelen) pas worden uitgevoerd na het broed- en recreatieve seizoen, zodat flora- en fauna en recreanten zo min mogelijk overlast ervaren.

OMGEVINGSVERGUNNING
Tijdens de bijeenkomsten in 2018 en ook op deze website is telkens geïnformeerd over de besluitvorming en de formele procedure. Voor de uitvoering van het project is geen bestemmingsplanwijziging nodig is. De ingrepen passen binnen het huidige bestemmingsplan. Zij scheppen betere voorwaarden voor natuurontwikkeling en voor extensief recreatief gebruik en geven daarmee verder invulling aan de bestemming en de vanuit het Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden gestelde doelen.

Voor een aantal activiteiten is geen omgevingsvergunning nodig. Voor een aantal andere activiteiten – zo is destijds ook aangegeven – is wel een omgevingsvergunning nodig. Waar het gaat om de formele vergunningsprocedure is gesteld dat de gemeente hierover communiceert via de gebruikelijke kanalen.. De omgevingsvergunning is verleend op 14 april en is inmiddels ook gepubliceerd. De vergunning is inmiddels ook beschikbaar.