Werkatelier

Werkateliers

Een 40-tal betrokken kenners en gebruikers uit het gebied ging 5 juli jl. aan de slag met de opbrengst uit de enquête, straatinterviews en gesprekken. Dat gebeurde in een zogeheten werkatelier. Lees ook de samenvatting van deze bijeenkomst. De gemeente verwerkt deze en de andere uitkomsten tot een ontwikkelplan dat de vorm heeft van een visie in tekst en beeld. Ofwel: wat zou waar ontwikkeld kunnen worden, waarom, hoe dan en voor wie of wat. Dat presenteren we begin 2018 aan alle geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld op het plan te reageren.

Startbijeenkomst
Voorafgaand aan het werkatelier werd een startbijeenkomst georganiseerd. Daar presenteerden belanghebbenden hun kennis op een specifiek onderdeel en hun ideeën en ambities. Zij vertelden hoe dit bijdraagt aan het verbeteren en versterken van natuur en recreatie. De toehoorders konden vragen stellen. Lees de samenvatting van deze startbijeenkomst.  

Presentatie ruwe versie ontwikkelplan  
22 november jl. presenteerde de gemeente de ruwe versie van het ontwikkelplan aan de deelnemers van het werkatelier. Bekijk hier de presentatie. De deelnemers waren positief over het concept en de ontwerpschets. Zij kwamen met waardevolle aandacht- en verbeterpunten zoals het benoemen van een hondenlosloopgebied en het opstellen van gedragsregels voor de hele Kagerzoom. Alle feedback wordt verwerkt in het concept ontwikkelplan dat 23 januari 2018 gepresenteerd wordt aan alle geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden. Zij krijgen dan de gelegenheid op het plan te reageren. Hun feedback gebruikt de gemeente om het plan verder te verbeteren waarna ze het als richtinggevend kader, ter vaststelling voorlegt aan het college van burgemeester en wethouders.