Planning

Naarmate het proces vordert kunnen we steeds concreter inschatten welke stappen we wanneer nemen en wanneer formele besluitvorming plaatsvindt. De globale planning vindt u hieronder.

2014-2015   INITIATIEF

 • Gemeente Teylingen neemt de Kagerzoom over van de Provincie Zuid-Holland.

2016-2018   CONCEPT

 • Verzamelen meningen, ideeën, kansen en bedreigingen van gebruikers en belanghebbenden. Via gesprekken, beleidsstukken, straatinterviews en enquêtes (2016).
 • Startbijeenkomst: presentaties (22 mei 2017).
 • Werkatelier (5 juli 2017).
 • Lancering website ontwikkeling Kagerzoom (juli 2017).
 • Vertalen uitkomst werkateliers naar ontwikkelplan “Kagerzoom – Levend landschap” (najaar 2017).
 • Start opzetten kostenraming.
 • Presentatie ontwikkelplan (de brochure ‘Kagerzoom – Levend landschap’) aan alle geïnteresseerde inwoners en belanghebbenden (23 januari 2018). Tot 1 maart 2018 kon gereageerd worden op deze brochure.
 • Bundeling van alle reacties en plaatsing op deze website.
 • Verder uitwerken plan op basis van de gebundelde reacties.
 • Rond/na de zomer 2018: informatieavonden over uitgewerkte plan.
 • Eventueel aanpassingen naar aanleiding van informatieavonden.
 • Besluitvorming.

2018-2019   UITVOERING

 • (indien van toepassing) Formele beslis-, inspraak- en bezwaarmomenten op uitgewerkt plan/vergunningen (zie alinea hieronder).
 • De gemeente vertaalt het uitgewerkte plan naar ontwerp, bestek en tekeningen, beheerplan, beheerafspraken, overeenkomsten etc.
 • Afspraken met beheerders en exploitanten.
 • Starten uitvoer initiatieven.

Formele inspraak- en bezwaarprocedure
Blijkt dat voor de realisatie van het toekomstplan een bestemmingsplanwijziging en/of omgevingsvergunningen nodig zijn, dan wordt een formele inspraak- en bezwaarprocedure gestart. Zodra dit van toepassing is, communiceert de gemeente hierover via de gebruikelijke kanalen en via deze website.

Communicatie
Actuele informatie over de ontwikkeling vindt u op deze website. Afhankelijk van het proces en de aard van het nieuws wordt het algemeen publiek geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen.